Bieżące projekty dofinansowane ze środków UE

Przeprowadzenie prac B+R na opracowanie nowego procesu produkcji
ażurowych i architektonicznie lżejszych konstrukcji dla firmy
HAMMERLAND WORKSHOP WALDEMAR KIDACKI
nr POIR.02.03.02-18-0079/19.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwie wraz z wdrożeniem ich efektów.     W wyniku prowadzonych prac B+R zostanie opracowany i wprowadzony do oferty nowy produkt, którym będą ażurowe i architektonicznie lżejsze konstrukcje. Wnioskodawca jednocześnie zakłada wdrożenie technologii wycinania laserowego elementów stalowych w celu precyzyjnego wykończenia produktu finalnego. Przeprowadzone prace B+R mają prowadzić do opracowania procesu produkcyjnego oraz formy wdrożenia go w przedsiębiorstwie tak aby wdrożyć rezultaty projektu i wprowadzić do sprzedaży produkt który w pełni zaspokoi potrzeby rynkowe. Opracowane rozwiązanie technologiczne będzie skierowanie do indywidualnych odbiorców, deweloperów oraz projektantów wnętrz, co tym samym zapewni wejście na nowe rynki zbytu. Nowy produkt będzie uzupełnieniem oferty, zapewniając dostępność dla szerszego grona potencjalnych klientów. Rezultaty całego projektu wpłyną na potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności na rynku krajowym. Natomiast pozyskane nowe rynki zbytu zapewnią wzrost przychodów firmy, który wpłynie na kolejne realizowane działania inwestycyjne.

Wartość projektu:  74 929,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 51 780,28 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 01.03.2021 r.

Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej działalności
firmy Hammerland Workshop Waldemar Kidacki
poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów
Houseboat ECOHOME.

Poprzez realizację operacji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń do produkcji pływających domków Houseboat ECOHOME Wnioskodawca zamierza osiągnąć zakładane cele pośrednie i cel końcowy realizowanych działań. W ramach przedmiotowego projektu zostaną zakupione i wdrożone do procesu produkcji maszyny i urządzenie niezbędne do wykonania Houseboat ECOHOME. Realizacja operacji ma na celu wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia poprzez rozwój nowoczesnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju turystyki, utworzenia produktu turystycznego jakim będą pływające domki o napędzie solarnym, promocję sportów wodnych i wypoczynku.

Cele pośrednie które osiągnie Wnioskodawca poprzez realizację operacji to :
-dostarczenia na rynek innowacyjnego wyrobu, który będzie podstawa do stworzenia innowacyjnej usługi turystycznej,
-poprawa komfortu wypoczynku nad wodą,
-możliwość stworzenia kompleksowej oferty biznesowej z wykorzystaniem Houseboat ECOHOME.

Wartość projektu: 276 030,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 165 590 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021